Forretningsbetingelser

Senest revideret: September 2017
Hent som PDF

1. Anvendelse

Mølbak Landinspektører A/S’ (herefter Mølbak) forretningsbetingelser gælder for alle kundeforhold, tilbud, salg og leverancer.

2. Tilbud

Skriftlige tilbud er gældende 30 dage fra tilbuddets datering, medmindre anden gyldighed fremgår af tilbuddet eller på anden måde er skriftligt aftalt mellem kunden og Mølbak. Alle tilbud er afgivet under forudsætning af, at hverken kunden eller ejendom­men, som tilbuddet vedrører, er registreret i RKI. Kunden kan ikke uden Mølbaks godkendelse overdrage tilbud til tredjemand.

3. Ordrer

Bestilling af ydelser, hvor der foreligger en skriftlig ordrebekræftelse fra Mølbak eller kundens skriftlige bekræftelse af tilbud fra Mølbak, er bindende.

4. Vilkår for ændringer i ordrer

Ønskes ændringer til ordren, vil dette udløse en ny ordrebekræftelse som supplement til den gældende.

5. Vilkår for annullering af ordrer

Ønskes ordren annulleret, skal der betales efter medgået tid samt eventuelle udlæg. Prisen for annulleringen vil blive oplyst i forbindelse med annullering.

6. Kundens misligholdelse

Såfremt kunden misligholder aftalen, vil ordren blive annulleret, jf. pkt. 5 ovenfor. Det anses som misligholdelse fra kundens side, såfremt aconto-fakturaer ikke bliver betalt rettidigt. Det bliver ligeledes anset som misligholdelse såfremt kunden enten bliver registreret i RKI eller afgår ved døden/selskabet ophører.

7. Vejledende priser

Såfremt der ikke er aftalt en pris i forbindelse med enten tilbud eller ordrebekræftelse, da faktureres efter medgået tid i henhold til Mølbaks vejledende priser. Skulle der i løbet af en sag blive rekvireret yderligere arbejdsopgaver, som ligger ud over ydelses­beskrivelsen, afregnes disse arbejdsopgaver efter medgået tid i henhold Mølbaks vejledende priser, medmindre andet fremgår af enten tilbud eller ordrebekræftelse.

8. Ydelsen

Detaljer omkring ydelsen og levering vil fremgå af tilbuddet og/eller ordrebekræftelsen eller andre beskrivelser fra Mølbak.

9. Reklamation

Reklamation over mangler ved Mølbaks ydelser skal fremsættes skriftligt inden 10 kalenderdage fra den dato, ydelsen er leveret.

10. Priser/betaling

Priser er angivet i DKK, medmindre andet fremgår af tilbuddet.
Priser er ekskl. moms, medmindre andet fremgår af tilbuddet.

Mølbak fremsender faktura til den faktureringsadresse eller e-mail adresse, som er aftalt med kunden.
Betalingsbetingelser fremgår af faktura – standard betalingsbetingelse: Netto kontant +14 dage.
Vores honorar vil blive aconto-faktureret månedsvis eller når vores honorar efter medgået tid har oversteget 10.000 kr., ligesom vores honorar vil blive aconto-faktureret ved sagens indsendelse til Geodatastyrelsen. Tinglysningsafgifter, gebyrer til Geodatastyrelsen og andre offentlige afgifter/gebyrer vil blive faktureret inden sagens indsendelse til Geodatastyrelsen/Tinglysning.

Betales faktura ikke rettidigt, beregner Mølbak sig morarenter fra forfaldsdato i henhold til de til enhver tid gældende regler i renteloven.

Der tages generelt forbehold for ændringer i offentlige afgifter og gebyr.

11. Ansvar og Ansvarsbegrænsning

Forvolder en af Mølbak leveret ydelse skade på kundens eller tredjemands liv eller ejendom, er Mølbak alene ansvarlig, hvis det kan påvises, at skaden er forårsaget direkte af den leverede ydelse, af Mølbaks ansatte eller af nogen som Mølbak er ansvarlig for, og alene idet omfang ansvar kan pålægges i henhold til dansk ret.
Mølbak er ikke ansvarlig for kundens driftstab, avancetab eller andet indirekte eller afledte tab. Mølbak hæfter ej heller for skader, som kunden kan sikre sig dækning for ved tegning af forsikring.
Mølbaks ansvar er i øvrigt begrænset til honorarets størrelse for hver delopgave/delydelse. Skader, som kunden ønsker at gøre Mølbak ansvarlig for, skal anmeldes til Mølbak inden 14 dage efter skadens indtræden.

12. Forsikring

Mølbak har tegnet Professionel rådgiveransvarsforsikring hos TopDanmark.

13. Force majeure

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter den i ordrebekræftelsen eller tilbuddet angivne dato og forinden ydelsens levering:

  1. Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, oversvømmelse, vandskade, hærværk, tyveri, svigtende energiforsyning, krig, terror eller trussel herom, mobilisering eller uforudset militærindkaldelse af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse med leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.
  2. Det påhviler den part, som ønsker at påberåbe sig nogen i førnævnte punkt omhandlende omstændigheder, ufortøvet skriftligt at underrette den anden part om dens opståen og ophør.
  3. Såfremt en ansvarsfrihedsgrund ikke ophører inden for rimelig tid, har hver af parterne ret til at ophæve aftalen ved skriftlig meddelelse til den anden part.

14. Tvistigheder

Såfremt der opstår uenighed mellem Mølbak og Kunden, som ikke kan bilægges i mindelighed, skal sagen, såfremt andet ikke er aftalt, afgøres efter dansk lovgivning. Værneting er, såfremt andet ikke er aftalt, Københavns Byret.